Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations sistemində ƏV və QMA ilə əməliyyatları eyni vaxtda bir şirkətdə qeyri-məhdud sayda mühasibat modeli ilə əks etdirmək mümkündür. Hər bir mühasibat modeli ilə mühasibat obyektinin ayrı bir valyuta, amortizasiya sxemi və xərc göstəriciləri müəyyən edə bilərsiniz.

Sınırsız sayıda mühasibat modeli mövcudluğu, məsələn, Beynəlxalq mühasibat uçotu, vergi uçotu, korporativ mühasibat uçotu və idarəetmə mühasibatlığının beynəlxalq standartlara uyğun olaraq eyni vaxtda və müstəqil idarə edilməsinə imkan yaradır.

Bundan əlavə, bir model çərçivəsində, bütün uçot obyektləri qruplara bölünə bilər. Hər mühasibat modeli üçün qruplar müstəqildir, bu da əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin qruplaşdırılmasının çevik konfiqurasiyasını təmin edən . Ölkə vergi uçotunun xarakteristikası (məsələn, valyutanın yenidən qiymətləndirilməsi) modul parametrlərində konfiqurasiya edilən əsas mühasibat modeli ilə həyata keçirilir. Microsoft Dynamics AX sisteminin bütün digər modullarında olduğu kimi, Əsas Vəsaitlər modulunda da biznes əməliyyatları üçün müxtəlif analitik kodlar təyin edilə bilər. Analitik kodlar, xərc mərkəzləri, bölmələr, mənfəət mərkəzləri və s. kimi istifadə edilə bilər.

Vergi uçotu

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Əsas vəsaitlər modulu vergi uçotunu tənzimləyən Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tələblərini tam şəkildə dəstəkləyir.

Əsas Vəsait Kartları

Sistemdə hər bir aktivin fərdi kartı əlavə edilir. Bu kart əməliyyat sistemi haqqında bütün məlumatları ehtiva edir: satın alma tarixi, əsas vəsaitin strukturu (çoxkomponentli əsas vəsaitlərin uçotu üçün), bu obyektin alınması və satılması barədə məlumat, bütün sənədlərin yerləşdirilməsi və s. amortizasiya sxemi, mühasibat valyutası, analitika kodları və s. istifadə olunur. Hər bir mühasibat modeli üzərindən çağırılabilən xüsusi Əsas Vəsaitin Balansı forması ilə aparılan bütün əməliyyatların dəyəri göstəricilərini görə bilərsiniz.

Əsas Vəsaitlərlə Əməliyyatlar

-“Satınalmalar” və “Təchizatçılarla hesablaşmalar” modullarında əsas vəsaitlərin alınması; – Əsas Vəsaitlərin komponentlərdən yığilması; – Alqı-satqı qiymətini tənzimləməklə satın alınan və ya başqa bir şəkildə əldə edilmiş bir əsas vəsaiti istifadəyə vermək; – Amortizasiya Hesablaması; – Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi və yenidənqiymətləndirilmiş əsas vəsaitin amortizsiyasının yenidən hesablanması; – Valyutada uçota alınmış əsas vəsaitin dəyərinin valyuta ilə yenidən qiymətləndirilməsi və hesablanmış amortizasiyanın valyuta ilə yenidən qiymətləndirilməsi; – Əsas Vəsaitlərin konservasiyasi və sonra amortizasiya sxeminin dəyişdirilməsi daxil olmaqla əsas vəsaitlərin əsaslı təmiri (modernləşdirilməsi); – “Satiş” və “müştərilərlə hesablaşmalar” modullarında Əsas Vəsaitlərin satışı; – “Material ehtiyyatlarının idarəedilməsi” modulunda qaytarılabilən materialların anbara girişini təmin etməklə əsas vəsaitlərin sökülməsi; – Holdinqa daxil olan bir sistem və fərgli hüquqi şəxslər altında işləyən şirkətlər arasında Əsas Vəsait əməliyyatları; – Əsas Vəsaitlərin lizinqi və icarədən qaytarılması; – Digər əməliyyatlar (sığorta, təmir xərcləri,və s.)

Əsas Vəsaitlərin Amortizasiyasının hesablanması

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations-da amortizasiyanın hesablanması üçün aşağıdakı üsullardan istifadə edilə bilər: – Düzxətli metod; – Qeyri-xətti metod; – Qalıq dəyəri metodu; – İstifadə müddətinin illərinin cəmi metodu.; – İstehsal metodu; – Hər dövr üçün faiz dəyərlərini müəyyən edən amortizasiya cədvəlindən istifadə edərək

Əsas vəsaitlərin müxtəlif qrupları üçün mühasibat hesablarının konfiqurasiya edilməsi ilə seçdiyiniz müddət ərzində avtomatik olaraq amortizasiya hesablamasını təmin edə bilərsiz. Əməliyyatlar günlüyə yerləşdirilir, burada onlar dəyişdirilə bilər, silinər və ya göndərilə bilər.

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ERP sistemində Əsas Vəsaitlər modulu aşağıdakı vacib xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunur:

  • Azərbaycan mühasibat uçotu qanunvericiliyinin tələblərinə və vergi uçotu üçün Vergi Məcəlləsinin tələblərini dəstəkləyir.

  • Amortizasiyanin və digər əməliyyatların ölkə vergi uçotu, beynəlxalq korporativ uçot və idarəetmə uçotu qaydalarına əsasən hər bir obyeki üçün hesablanması.

  • Amortizasiya sxemlərini dəyişmək imkanı.

  • Əsas vəsaitlərin müxtəlif amortizasiya sxemlərinin yaradılması, Əsas Vəsait qruplarının və mühasibat üçotu profillərinin yaradılması

  • Əsas Vəsaitlərinin büdcəsi və planlanması